Beques a estudiants de màster per suport al professorat

dilluns, 9 setembre, 2013

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de beques per a estudiants de màsters universitaris

L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix en l'atorgament de beques perquè les persones beneficiàries contribueixin a la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin al procés de millora de l'aprenentatge dels estudiants universitaris, tant en temes d'atenció propera a l'estudiantat com en l'elaboració de materials de suport a l'estudi,
mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat per al primer semestre (o primer i segon trimestre) del curs acadèmic 2013-2014, de les universitats públiques del sistema universitari català i la Universitat Oberta de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és molt curt (16 de setembre) atès que la durada de les beques és de 3 mesos, ha de començar el dia 1 del mes, i la previsió és que es pugessin iniciar a data 1 d'octubre, si s'acompleixen els terminis de les diferents fases, per tal que la beca sigui d'octubre a desembre.

Com veureu, hi ha dues modalitats de beques. A la UPC totes les beques són de tipus A, ja que el curs passat vàrem convocar les de tipus B. Els estudiants becats, percebran 406,09 euros/mensuals bruts per una dedicació prevista de 32 hores mensuals . Les tasques previstes d'aquests becaris es troben recollides a la convocatòria al punt 1.3. S'ha dut a terme la distribució per a cada màster en funció del nombre d'estudiants matriculats dels 3 últims cursos, diferenciant les beques per al Q1 de les del Q2. Us l'adjuntem al missatge la distribució corresponent a ambdós quadrimestres, tot i que a la convocatòria publicada solament es troben les beques del primer. Per al segon, obriran una segona convocatòria.


El procediment és el següent:

1. Els estudiants sol·liciten la beca directament a l'AGAUR, a banda de les dades personals, han d'afegir l'expedient acadèmic dels estudis previs, i la nota mitjana, i un breu cv.
2. L'AGAUR enviarà a cada universitat els estudiants sol·licitants
3. Us enviarem als responsables dels màsters (les direccions de centre per aquells màsters ja adscrits als centres i als coordinadors en aquells que encara no ho estan), la relació d'estudiants per tal que els prioritzeu en
funció del seu expedient i de la idoneïtat a les tasques a desenvolupar, indicant com les heu ponderat. Haureu d'assignar un tutor que serà la persona que farà el pla de treball de l'estudiant, i que haurà de fer l'informe final justificatiu. Quan us enviem la relació de sol·licitants, us enviarem la graella que haureu d'omplir.
4. La comissió de selecció de l'AGAUR procedirà a resoldre la convocatòria amb la informació que subministri cada universitat.
5. Us comunicarem la resolució tant a vosaltres com als caps dels departaments dels tutors implicats.
6. L'estudiant, i el tutor, amb el vist-i-plau del vicerector de Personal Acadèmic hauran d'acceptar la beca, i presentar l'inici i finalització d'aquesta i el pla de treball.

Consulteu la Convocatòria